صنایع چاقوی زنجان به مجموعه ی کلاسیک مس اضافه خواهد شد.